• 1968

  Geluksoord se geskiedenis het in 1968 gestalte gekry toe ‘n komitee gestig is om oor ‘n versorgingsoord vir die verswakte bejaardes van Stellenbosch te besin. Die ouerwordende inwoners van Utopia en ander ouer mense wat ekstra versorging nodig gehad het, moes tot in daardie stadium verhuis na geskikte tehuise in ander dorpe. Utopia en Geluksoord is ‘n projek wat deur die NG Moedergemeente van Stellenbosch begin is en het al die destydse NG Gemeentes in die dorp was verteenwoordig op die komitee.

 • 1973

  In 1973 is ‘n perseel in Onder-Papegaaiberg vir die oprigting van ‘n tehuis vir verswakte bejaardes verkry. Dit was ‘n lankgekoesterde droom wat waar geword het. Die Departement van Gemeenskapsbou het ingestem om dié projek, wat in 1976 geregistreer is, gedeeltelik te finansier, maar die Stellenboschgemeenskap moes 20% van die boukoste self bydra. Meneer Theo Pauw, ‘n plaaslike argitek, het die bouplanne geteken en in 1977 is die oprigting van die tehuis aangekondig.

 • 1980

  Op 1 Oktober 1980 is Geluksoord, wat deur ‘n plaaslike bouer, mnr. Basil Williams, gebou is, betrek. Die oorspronklike gebou het blyplek vir 60 verswakte bejaardes gebied. Die fasiliteite was van die begin af ook vir persone met rolstoele, bedlêendes en ‘n spesiale afdeling vir persone met Demensie en Alzheimer se siekte. Die eerste personeelkorps het uit 37 persone bestaan.

 • 1982

  Die gemeenskap van Stellenbosch was van die begin af baie betrokke by die tehuis. Plaaslike skenkings en insamelings het op 28 Februarie 1982 reeds R50 000 beloop. Die aanvanklike nood is vererger omdat twee derdes van die inwoners in ‘n sub-ekonomiese groep geval het. Hulle was meestal inwoners van Utopia wat huisvesting aan sub-ekonomiese bejaarde dames gebied het.

 • 1996

  Fondse was in die beginjare ‘n groot uitdaging. In 1996 was daar ‘n moontlikheid dat die tehuis sou moes sluit. Onder leierskap van Prof. Mike de Vries, destydse voorsitter van die direksie, en ‘n sterk finansiële span is ‘n nuwe rigting ingeslaan. Skenkings uit die gemeenskap, korttermyn rentevrye lenings, ‘n nuwe kredietbeleid en ‘n langtermyn-strategie was die boustene van die nuwe strategie.

 • 1997

  Die eerste tien jaar van die tehuis se bestaan is dit as deel van Utopia Tehuis vir bejaardes bestuur. Vanaf 1997 af word Geluksoord amptelik deur sy eie direksie bestuur. Die personeelkwartiere is ook in dié tyd aangepas om 10 ekstra inwoners te kon huisves. Een van die eerste direksielede was meneer AJ(Johan) du Bois, ‘n boer van die plaas Geluksoord naby Koelenhof. Hy het ingestem dat Geluksoord sy plaas se naam kon gebruik toe die tehuis onafhanklik begin funksioneer en ‘n eie identiteit ontwikkel het. In 1997 is die Tuinhofwoonstelle gebou wat woonplek vir nog 14 inwoners wat nog tot ‘n mate onafhanklik kon funksioneer, gebied het. Die kapasiteit van die tehuis is verhoog na 80 inwoners wat in al die verskillende tipe akkommodasie gehuisves kon word.

 • 1999

 • 2018

  In 2018 het Geluksoord ‘n erflating uit mev Susan Roos se boedel ontvang en hierdie fondse word aangewend om die afdeling vir persone met Demensie, insluitend Alzheimer se siekte, te vergroot. Vyf bykomende inwoners sal hier geakkommodeer kan word.

 • 2020

  Op 1 Oktober 2020 het Geluksoord die tehuis se 40ste herdenking gevier.

 • 2021

  Die Susan Roos Vleuel, vir mense met demensie en Alzheimer se siekte, is op Vrydag, 25 Junie 2021 amptelik by Geluksoord geopen nadat dit jaar opgeknap en vergroot is. Die projek is moontlik gemaak deur 'n skenking uit die boedel van Susan Roos.